top of page

תקנון האתר ותנאי השימוש


האתר גל טוויג הינו חנות מקוונת המופעלת ע”י גל טוויג. האתר משמש למכירת תמונות אמנות של גל.
רכישה באתר:
זכות הרכישה באתר הינה לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
רכישה באתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל ע” חברות האשראי בישראל בלבד.
תנאי מוקדם לביצוע פעולת הרכישה באתר, הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה.
גל טוויג יהיה רשאי להתנות את אספקת המוצר לרוכש בחתימה של בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מזהה על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
עלות משלוח הינה כפי הנקוב בעת קניית התמונה.
בעת ביצוע הזמנה באתר (טלפונית או בהזמנה ישירה), ולאחר קבלת אישור רכישה, חובה על הלקוח/ה לוודא כי נתוני ההזמנה מדוייקים ובמלואם. במידה וקיימת אי-התאמה יש להודיע על כך באופן מיידי לנציג החברה במייל ו/או בטלפון.
למען הסר ספק, היה והמזמין הזמין באתר, אך טעה בדגם ו/או בנתוני המוצר שהוזמן וכתוצאה מכך נדרשת החלפת המוצר, תהיה רשאית החברה לדרוש דמי טיפול עבור החלפת המוצר שבהזמנה ועלות המשלוח תחול על חשבון המזמין.
החלפות מוצרים שהוזמנו תתאפשר רק במידה ולא נעשה שימוש במוצר.
המחירים באתר:
המחירים באתר כוללים מע”מ עפ”י הדין וכן דמי משלוח.
מעת לעת יבוצעו עדכוני מחיר באתר ע”מ לעמוד בתחרות ולספק לצרכן את המחיר הטוב ביותר.
היה ונפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתום-לב בהקלדה של מחיר למוצר מסוים, לא יחייב הדבר את החברה ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
מועדי אספקה:
אנו מתחייבים לספק את הסחורה תוך 20 ימי עסקים. 
החברה אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצר הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.
במידה ואספקת המוצר אינה אפשרית, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו.
החלפה/ החזרת מוצרים:
המוצר נרכש באתר גל טוויג.
  הגולש מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם "מוצרי מדף". מוצרים אלו אינם ניתנים להחלפה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב"חוק המכר".
משכך, עם קבלת המוצר, הן באיסוף עצמי והן ע"י השליח, חלה חובה על הגולש לבדוק את המוצר ובמידה של אי התאמה עליו להודיע על אתר, לשליח או לבית הדפוס כי קיימת אי התאמה, ועליו לצרף אסמכתאות התומכות בטענתו. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר, מבטלת את זכות הגולש לקבל החזר כלשהוא והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר.
פרטיות:
גל טוויג מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת הרכישה.
האתר מאובטח ברמה גבוהה, ולכן הוא עומד בדרישות האבטחה המחמירות של חברות כרטיסי האשראי ושרתי האתר עושים שימוש בפרוטוקול SSL.
לשיפור אבטחת המידע חברת גל טוויג מאבטחת את פרטי האשראי עפ”י דרישת התקן החדש PCI של חברות האשראי וזאת בנוסף לפרוטוקול ה SSL.
החיוב בפועל מתבצע לאחר הצפנה ועירבול פרטי האשראי ופרטים אלו אינם נשמרים במערכת האתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו
כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתקנון האתר.
כל סיכסוך משפטי יידון במדינת ישראל ולפי חוקי המשפט הישראלי בלבד.
*המילה גל טוויג בתקנון תופיע כך – גל טוויג. והיא מהווה את שם החברה

bottom of page